اظهارنظر شماره ۵۹ (۲۱ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۲۰
شماره رای ۵۹-۲۲۰-۲
شماره سند ۷۳
توضیح اظهارنظر جرج اچ. آلدریچ درباره دلایل قاضی شفیعی جهت عدم امضای احکام ۵۸-۴۴۹-۳ ، ۵۹-۲۲۰-۲, ۶۰-۸۳-۲, ۶۱-۱۸۸-۲
تاریخ ثبت 13/10/1983
خواهان اینترند اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دولت موقت انقلابی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C220 Doc 73 fr
Case No: ۲۲۰