اظهارات جداگانه شماره ۴۲۵ (۲۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۳۹۹
توضیح اظهارات جداگانه قاضی برینر، رئیس شعبه دو
تاریخ ثبت 12/10/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر
C39 Doc 399 FA
Case No: ۳۹