اطلاعیه شماره ۵۰۱ (۱۸ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۸۱
شماره رای ۵۰۱-۳۸۱-۱
شماره سند ۲۳۶
توضیح اطلاعیه آقای بوکشتیگل و آقای هولتزمن
تاریخ ثبت 08/01/1991
خواهان یوترویک کورپوریشن، جان. سی. یوترویک، ماریا یوترویک، رابرت روترویک، هنریک روترویک، جان. دی. یوترویک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی، ایران-اکسپرس لاینز، سی-من-پاک
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن
C381 Doc 236
Case No: ۳۸۱