اصلاح تصمیم (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای -
شماره سند ۱۷۵
توضیح اصلاح تصمیم
تاریخ ثبت 14/05/1984
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C382 Doc 175
Case No: ۳۸۲