اصلاحیه نظر موافق و مخالف شماره ۶۰۰ (۱۷ فروردین ۱۳۸۳)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۶۰۰-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۹۰
توضیح اصلاحیه نظر موافق و مخالف اسداله نوری
تاریخ ثبت 05/04/2004
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسداله نوری
Pages from C485 Doc 290
Case No: ۴۸۵