اصلاحیه – (۹ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده 100
شماره رای -
شماره سند 100
توضیح اصلاحیه ذیل امضای ریچارد ام. ماسک در خصوص تصمیم مورخ اول مارسی ۱۹۸۵ (۱۰ اسفند ماه ۱۳۶۳)
تاریخ ثبت 29/03/1985
خواهان هود کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C100 Doc 100
Case No: 100