اصلاحیه ذیل امضا شماره ۳۴ (۹ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۰۰
شماره رای ۳۴-۱۰۰-۳
شماره سند ۱۰۰
توضیح اصلاحیه ذیل امضا ریچارد ام. ماسک در تصمیم مورخ اول مارس ۱۹۸۵ (۱۰ اسفند ۱۳۶۳)
تاریخ ثبت 29/03/1985
خواهان هود کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C100 Doc 100
Case No: ۱۰۰