اصلاحیه بر حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۱ (۹ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۴۴/الف۹
شماره رای الف۹/ ۳۴۴-۱۵۱شعبه ویژه
شماره سند ۹۶
توضیح اصلاحیه شماره دو حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/04/1986
خواهان سینگر کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C344 DOC 96
Case No: ۳۴۴/الف۹