ابلاغ تصحیح شماره ۴۷ (۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۶
شماره رای ۴۷-۱۵۶-۲
شماره سند ۸۴
توضیح ابلاغ تصحیح در یادداشت آقای شفیع شفیعی نسبت به رای ۲-۱۵۷-۴۷ شماره صفحات ۵ انگلیسی و ۳ فارسی
تاریخ ثبت 29/08/1983
خواهان آی تی تی اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C156 Doc 84 fr
Case No: ۱۵۶