دبیرخانه

دفتر دیوان مسؤول نگهداری از بایگانی دیوان و برگزاری جلسات استماع است.

آپریل ال کارتر

رییس مشترک دبیرخانه

حسین محبی

رییس مشترک دبیرخانه