بازدید از دیوان

بازدید از دیوان صرفا برای گروه ها و با هماهنگی از پیش امکان پذیر است.

درخواست بازدید باید  حداقل یک ماه پیش تر به دبیرخانه دیوان ارسال گردد.

بازدیدگنندگان اطلاعاتی در خصوص پیشینه دیوان و عملکرد آن دریافت خواهند نمود.