بازدید از دیوان

بازدید از دیوان صرفا برای گروه ها و با هماهنگی از پیش امکان پذیر است.

درخواست بازدید باید حداقل یک ماه پیش تر به دبیرخانه دیوان ارسال گردد.تاییدیه بازدید از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

بازدیدگنندگان اطلاعاتی در خصوص پیشینه دیوان و عملکرد آن دریافت خواهند نمود.

لازم به ذکر است ورود افراد به دیوان صرفا با مدرک شناسایی معتبر مانند گذرنامه امکان پذیر است.